Politik 2021

Handlekraft, visioner, sund fornuft, styr på økonomien og et godt samarbejde i byrådet.

De Konservative vil værne om den enkelte borgers og families frihed fra offentlig indblanding i privatlivet. Og vi vil vægte det personlige ansvar – ansvaret for eget liv, for børnenes opdragelse, for hinanden og for fællesskabet. Men som konservative mener vi også, der skal være effektiv og fleksibel offentlig omsorg og hjælp til dé, der har reelt behov. Både i offentligt og privat regi. Gode vilkår for børnefamilierne, en velfungerende folkeskole er afgørende for at ruste nye generationer bedst muligt til fremtiden og vi skal ikke glemme at sikre ordentlige forhold for vores ældre og de handicappede i kommunen.

Klima – En grønnere fremtid for de næste generationer.

Konservative ønsker en grønnere omstilling af Halsnæs, der samlet set ikke koster vækst og arbejdspladser.
Vi skal udvikle vores samfund. Ikke afvikle det. Det er helt centralt, hvis vi skal kunne give vores høje levestandard videre til vores børn. Det Konservative Folkeparti var det eneste borgerlige parti, der stemte for den første klimalov i 2014 på Christiansborg, så det er meget glædeligt at de andre borgerlige partier endelig er vågnet op og har fundet ud af at klimaet er et emne som kræver verdensomspændende handlinger. Den grønne dagsorden er nemlig konservativt hjerteblod. Konservative i Halsnæs er meget positive overfor kommunens planer i Klima- og Bæredygtighedsstrategi 2021-2026 for udviklingen i Halsnæs.

Folkeskolen – Danmarks fremtid

Folkeskolen har altid været en af de Konservatives mærkesager. De Konservative vil arbejde for en folkeskole på et højt fagligt niveau og vi vil bevare og sikre de lokale skoler, hvor elevtal, faglighed og økonomi gør det bæredygtigt. Vores skoler skal have tidssvarende gode rammer og faciliteter.

Halsnæs’ skoler bør tilrettelægge arbejdet således, at alle elever udfordres og udvikles. Kvaliteten af undervisningen skal højnes, så Halsnæs skoleelever opnår bedre placeringer i landsdækkende undersøgelser. Vi er tilhængere af privatskoler for de forældre som måtte ønske det for deres barn/børn.

Halsnæs kommunes skoler ligger omkring 1 karakter point under det danske gennemsnit.
Halsnæs børn er jo ikke mindre kloge end gennemsnittet i Danmark og at lærerne har samme kompetencer som resten af landet, så må det være forholdene omkring skolerne, der er årsag til et lavere gennemsnit. Kommunen må kigge på om skolerne i Halsnæs kan forbedres og dermed højne kvaliteten i læringsrummet. Er vores fysiske skolemiljø godt nok?

Hvis “karaktergabet” skyldes mangel på uddannede lærere, så må vi forsøge at tiltrække disse.

Børn og unge

I Halsnæs kommune skal vi sikre at de levende miljøer hvor børn og unge trives bliver bevaret og udbygget.
Vi ønsker mere fokus på manglende på pædagoger og lærer i Halsnæs kommune, det er ikke tilfredsstillende og skal forbedres.

Vi ønsker området opprioriteret og nedsat en arbejdsgruppe som i første halvår 2022 kan komme med en rapport om hvilke tiltag kommunen kan foretage for, at på den korte bane at afhjælpe problemet og hvad der skal til, for mere langsigtet stabilitet på området. Vi er indstillet på tilførsel af midler til området.
De konservative ønsker øget fokus på både fysisk og digital mobning i skolerne blandt eleverne.
Mobning er skadeligt for alle involverede, og det vigtigt at fortsætte med at have fokus på at forebygge og forhindre mobning.
Vi ønsker tidligere fokus på børn og unge med særlige behov, så børnene og deres familier hjælpes hurtigere.
Sagsbehandlingen i kommunen skal være mere smidig og hurtigere, så borgerne ikke føler de rammer hovedet mod en mur og sagen trækker i langdrag.

En god kommune – også for ældre og handicappede

Ældre, handicappede og andre borgere med særlige behov for hjælp og støtte fra samfundets side er medborgere, hvis værdighed, rettigheder og ansvar skal respekteres på lige fod med alle andre borgere.
Vores ældre fortjener en god og tryg ældrepleje. Når man har bidraget til vores samfund igennem hele sit liv, skal man ikke længere hverken bekymre sig om, hvorvidt man kan få gjort rent ofte nok, eller hvorvidt man kan komme i bad. Vi skylder vores ældre en værdig alderdom. Ældreplejen er derfor kort sagt en hjerteprioritet for os konservative. For os handler det om at sikre, at alle ældre kan få opfyldt deres individuelle behov – for vi er alle forskellige.

Vi ser derfor gerne mere fri pleje, så de ældre får lov at bestemme mere over deres egen pleje, og der skal investeres i mere bemanding på plejehjemmene. For os giver det ikke mening at snakke om nedskæringer i vores ældrepleje.

Vi mener derimod, at vores ældrepleje skal løftes endnu mere. Det kræver, at vi investerer mere i området og får ansat mere sundheds- og plejepersonale.
Vi ønsker derfor flere varme hænder i vores ældrepleje og hjemmeplejen. Vi skal finde resurserne så de ældre medborgere ikke oplever en forringelse i deres senior ældre liv.

Det er statiske bevist at ældre desværre er mere udsat for fald, disse fald medfører tit og ofte nedsat førelighed ligesom forringet livskvalitet ligesom dette som oftest koster en del penge et hoftebrud koster i gennemsnit omkring 220.000 kr .
De Konservative ønsker i denne forbindelse at man kommunalt udarbejde en handleplan til forebyggelse af disse faldulykker, da vi mener at det er vigtigt at vi gør hvad vi kan for at vores ældre holder sig så mobile så muligt helt op i en høj alder.

En del ældre bliver desværre ramt af en frygtelig sygdom demens, denne sygdom er ikke alene frygtelig for den pågældende men også for familierne, desværre oplever man i denne forbindelse at en del forlader henholdsvis deres hjem og plejehjem uden at vide hvor de er, dette sker omkring 1500 gange om året i landet, og desværre dør omkring 25-30 om året når dette sker. Derfor ønsker vi at man til alle dens patienter får stillet et gratis demens ur til rådighed så man altid kan finde disse patienter.

Vi ønsker oprettelse af minimum en deltidsstilling som ældrerådgiver som tidligere er blevet nedlagt for år tilbage. Vi ønsker stillingen lagt ind under kommunaldirektøren på samme måde som vi ser oprettelsen af en ny stilling som borgerrådgiver. Formålet med en borgerrådgiverfunktion er at bidrage til at forbedre kommunens dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med klager. Vi foreslår at ansvaret for begge ordninger fremadrettet kommer til at ligge i koncernsekretariatet hos kommunaldirektøren.

Tryghedsudvalg

Vi foreslår oprettelse af et tryghedsudvalg, som et underudvalg i kommunalbestyrelsen jf. den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. Tryghedsudvalget har fokus på, hvordan der skabes mere tryghed i nærmiljøet, fordi tryghed i hverdagen er et vigtigt element for borgernes oplevelse af en velfungerende by og kommune.

Tryghedsudvalget er et rådgivende udvalg, der skal udarbejde forslag og anbefalinger til konkrete initiativer for kommunalbestyrelsen. Tryghedsudvalget arbejder med at sikre, at borgerne har en oplevelse af en velfungerende kommune, hvor man kan færdes frit på alle offentligt tilgængelige steder.

Udvalget har en midlertidig karakter og nedsættes i henhold til den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4, såfremt et flertal i kommunalbestyrelsen støtter forslaget i 2022.
Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger udvalgets medlemmer, der ud over kommunalpolitikere kan bestå af repræsentanter fra Halsnæs Idrætsråd, ældrerådet, Nordsjællands Politi, Ungerådet, Boligselskaber og Erhvervspanelet. Der skal fortsat være et solidt, socialt sikkerhedsnet til de borgere, som af forskellige årsager bliver ramt på deres arbejdsevne og mobilitet, så vi sikrer den bedst mulige livskvalitet for alle gennem en tidlig indsats. Ældre og handicappede, som ønsker at forblive i deres hidtidige bolig, skal i videst mulig udstrækning sikres praktisk og økonomisk mulighed herfor.

Vi foreslår udarbejdet en bosætningsstrategi (plan) for Halsnæs kommune.

I Halsnæs kommune er det dejligt at bo og det skal der også være om 30 år, og når vi ser endnu længere frem.
De konservative ønsker et stærkt fokus på klima, miljø og bæredygtighed og vi vil sikre gode sunde rammer for de nuværende generationer samt de kommende.

En bosætningsstrategi skal indeholde en langsigtet plan for at tiltrække flere borgere i gruppen 26-årige til 64- årige.

I kommunens befolkningsprognose kan vi se en bekymrende tendens idet antallet af borgere i aldersgruppen 80-99-årige forventes at stige med 46% fra 2021 til 2026.
Det er jo glædeligt at vi lever længere, men denne gruppe er den mest plejekrævende gruppe af borgere og det skal der tages langsigtet højde for. I samme periode vil skattegrundlaget for de 26 -årige til de 64-årige falde med 2,3%. Det vil derfor være en stor økonomisk udfordring at få dette til at gå op. En bosætningsplan skal indeholde en langsigtet strategi for at tiltrække flere borgere i gruppen 26-64-årige, det vil øge vores skatteindtægter og når udgifterne stiger, skal vi se på mulighederne for at øge indtægterne. Det er ikke altid man kan spare sig ud af udfordringerne.

Det er også helt afgørende for succes med en tilflytningsstrategi og bosætningsplanen, at kommunens borgere er med på ideen. Hvis lokale initiativer, som feks. Lynæs Surfcenter eller Lynæs bådeværft planer for udvikling møder stor modstand i kommunen og befolkningen, så kommer der ikke nye borgere eller nye virksomheder til i Halsnæs.

Nogen partiers udstilling af indre uenighed og udtalelser i sagen om dispensation til Lynæs Surfcenter er gift i den sammenhæng og som ikke bare rammer deres parti, men giver hele kommunens et image som forstokket og meget lidt imødekommende overfor innovation og iværksætteri. Den holdning skal vi have ændret på, så ikke vi primært kommer til at se en masse sommerhusejere, som lægger lidt penge i sommermånederne, men lægger deres primære bidrag i form af skatter i en af forstadskommunerne.

Lokalplaner skal være åbne/fleksible og der skal være mulighed for dispensationer og eksperimenter, som kan give større viden om, hvad der tiltrækker ny borgere.

Borgerinddragelse og langt bedre informationsniveau fra kommunen til borgerne giver alle bedre muligheder for indsigt i de lokalplaner og langsigtet planer som den enkelte må have interesse for.
Kommunen råder over 372 ældreboliger ved ejerskab eller anvisningsret og med øget levetid vil der opstå behov for flere boliger indenfor de næste 10 år.Der skal være boliger til alle, uanset om man er småbørnsfamilie, single, midt i livet eller nyder sit otium. Kommunen bør sikre et udbud af attraktive parcelhusgrunde i hele kommunen, der tænkes også i fællesskabsbaserede boligformer som øko- samfund, seniorfællesskaber og mulighed for grundudstykninger øremærket til bygning af seniorboliger i Halsnæs.

En bred vifte af fritids- og kulturtilbud

De Konservative ønsker, at der skal være gode vilkår og rammer for fritidslivet i kommunen, ligesom de frivillige lederes og initiativtageres indsats aktivt skal støttes.
Konservative er for renovering af vores kunstgræsbaner og vi er for etablering af en ny kunstgræsbane i Melby-Liseleje idrætsforeninger.

Konservative er for etablering af en udendørs Padel tennis bane på grusbanen ved Frederiksværk svømmehal.
Forslagene indgår i vores visioner for udviklingen på idrætsområdet i den næste byrådsperiode fra 2022 til 2025.

Uanset alder gavner det alle at have bevægelse i sin hverdag. Derfor ønsker vi mere støtte til foreningerne i hele kommunen, og der skal være gode og tidssvarende faciliteter til både bredde- og eliteidrætten. Det er svært for foreningerne med mange frivillige kræfter at rekruttere og fastholde medlemmer, og her bør kommunen støtte mere op med kurser og workshops på tværs af idrætsgrene, så foreningerne og de frivillige kan få hjælp og opbakning til at kunne inddrage flere og have et bedre samarbejde på tværs. Kommunen kan bidrage med konsulenter, fx fysio- og ergoterapeuter, som kan dele viden om fx skadesforebyggelse og genoptræning, som foreningerne kan arbejde videre med. Selv hvis man først kommer i gang med at dyrke idræt i en sen alder, kan det være livsforbedrende og -forlængende. Vi Konservative ønsker derfor et stærkt foreningsliv, da både idræt og bevægelse, men også sammenhold og sociale relationer, gør en stor forskel på den enkeltes livskvalitet.

En grøn kommune med store landskabsmæssige værdier.

Halsnæs smukke naturområder er vigtige aktiver for kommunen og dens borgere. Vi skal derfor ikke blot føre en aktiv miljøpolitik, men i videst mulig udstrækning også bevare og aktivt værne om de store landskabsmæssige værdier og historiske lokalmiljøer til de kommende generationer.

Bugtende åer, smukke kyster og grønne skove. Den danske natur er uvurderlig. Fremtidige generationer fortjener at leve i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand i hanen er en selvfølge.
Konservative ønsker flere turister til Halsnæs kommune. En styrket indsats giver en bedre synlighed af vores specielle miljøer som fx vores havnemiljøer i Hundested, Frederiksværk eller Lynæs. Tiltag er til gavn for beskæftigelsen og omsætningen blandt vores butikker i kommunen, men selvfølgelig under stor hensyntagen til borgerne og altid miljøet.

Liseleje strand, en af Danmarks dejligste strande som er beliggende ved Kattegat. Den er meget børne og handicapvenlig og Liseleje har i 120 år været et stærkt synonym for en bade og sommer by.

Det ønsker vi at fastholde og bla. derfor samt af hensyn til de fastboende, naturen, infrastrukturen samt miljøet siger vi nej tak til tankerne om Liseleje Havn.
Vi er imod Liseleje havneprojektet nu og vi er imod efter kommunalvalget.

Vi er i Halsnæs begunstiget med en fantastisk natur og fantastisk meget vand omkring os. Vi skal passe rigtig godt på naturen for vores børn og børnebørn skal en dag overtage den og derfor skal vi tænke os godt om hvordan vi udvikler kommunen.
Vi ser i dag at vi bruger naturen på en anden måde en tidligere, nu kan man cykle på spor i skoven og man kan færdes i den på en anden måde. Vi kan bo i sheltere direkte i naturen, og deslignende vinder frem mange steder, dejligt at vi kan være så tæt på naturen og dyrke sport i den samtidig, men vi skal huske at vise ansvar og respekt for denne.
Vi konservative vil i den nye byrådsperiode arbejde på at vi kan få en renere Arresø, dette skal ske i samarbejde med de andre kommuner omkring Arresø. I først omgang ønsker vi et tværkommunalt udvalg nedsat, som skal se på hvilke muligheder der er for at realisere tankerne om en renere Arresø og der skal tages kontakt til vores lokale folketingsmedlemmer så sagen kan komme op på folketingsniveau. Kommunerne omkring Arresø kan ikke alene bære omkostningen til oprensning af årtiers forurening.

Velholdte og sikre veje, cykelstier og trafiksikkerhed

Ordentlige og sikre veje for både kørende og gående trafik er vigtigt for de konservative. Den stigende trafik igennem Halsnæs kommune, betyder yderligere belastning af vejene og forsinkelser og øget risiko for ulykker når bilister bliver utålmodige i en kø fra en sidevej eller en rundkørsel.

Løsningen på de trafikale udfordringer i Halsnæs kommune er sandsynligvis ikke flere rundkørsler, men at sikre at bilister som kommer fra de mest befærdede sideveje såsom Sportsvej, Industrivej og Havnevej nemmere kan glide ind i trafikken uden, at der skal tages unødvendige chancer og spildes for meget tid. Derfor foreslår vi højre drejebane fra Sportsvej og Havnevej med indfletning på Hillerødvej og Hundestedvej. Ved Industrivej skal der ses på hvilke muligheder der kan være for at forbedre udkørslen.

Ved Baggersvej & Ellevej ser vi gerne en mindre vognbane etableret I retning mod Hillerød, så trafikken kan glide nemmere forbi, når bilister stopper op for at dreje til venstre ind på Baggersvej eller Ellevej. Konservative hilser det nye lyskryds i Kregme meget velkomment og vi ser frem til at se hvilken positiv effekt det har på trafikafviklingen i begge retninger. Det bør overvejes om der skal være udkørsel eller venstresving forbudt i myldretiden fra Netto & Cirkle K, så trafikken glider bedre igennem Kregme.

Kommunens cykelstier skal efterses og farvemarkeringer i vejene som er mangelfulde skal males op, så de er tydelige, skilte som viser cykelsti skal frigøres for blokering af træer og buske. Vejskilte skal synliggøres over hele kommunen, hvis de er dækket af græs eller buske.

Den kollektiv trafik med flere bus og togafgange skal øges i døgnet og især i myldretiden. Hvis vi kan minimere transporttiden til Hillerød og Frederikssund bliver Halsnæs kommune mere attraktiv for pendlere og dette vil medføre øget salg af grunde og tilflytning til hele kommunen samt skabe værdistigninger på de private ejendomme. Det skal være nemmere at bevæge sig rundt i kommunen selvom man ikke har en bil.

Et driftigt erhvervsliv og høj beskæftigelse

Vi ønsker øget erhvervsvenlighed og vækst i Halsnæs, både hvad angår udvikling for erhvervslivet samt nybyggeri.
Vi ønsker ikke dækningsafgiften afskaffet, men vi ser gerne at dækningsafgiftspromillen nedsættes med et sted imellem 10- 20%, så der fra den 1.januar 2023 opkræves 4 eller 4,5 promille og ikke 5 som i dag. Vi ønsker også byggesagsgebyret nedsat med 5% fra den 1.januar 2023. Begge tiltag vil samle set, kostet et sted imellem DKK 0,5 -1.mio at gennemføre for kommunen pr. år. Vi anser forslaget for på sigt at være udgiftsneutralt, idet vi ser det som en investering i vækst og en lille hjælpende hånd til ejendomsejerne af erhvervsbygninger i kommunen samt tilflyttere som ønsker at bygge et nyt hus i Halsnæs.

Kommunen skal derfor have en god erhvervsvenlig profil og aktivt sikre erhvervslivet gode forhold og yde virksomhederne den bedst mulige service og vi ønsker en positiv udvikling i alle områder af Halsnæs kommune.

De Konservative ønsker i videst muligt omfang, at kommunen benytter sig af lokale virksomheder, såfremt det er økonomisk og konkurrencemæssigt forsvarligt og opgaverne er af en størrelse, hvor de ikke skal i udbud.

Den digitale infrastruktur i Halsnæs yderområder skal forbedres, selvom der allerede er sket en markant ændring på det område, så må vi erkende at hjemmearbejdspladser under Corona pandemien er kommet for at blive og derfor forventes det at borgerne får behov for endnu hurtigere internet i fremtiden også selvom du sidder i et sommerhus omkranset af skov. Med Corona har flere og flere større firmaer (banker, forsikringsselskaber mv) set muligheden for at lade medarbejderne arbejde hjemme i langt højere grad end tidligere.
Vi står derfor overfor en kæmpe mulighed for at tiltrække højtløns grupper, som arbejder hjemme 2-3 dage om ugen og kun skal til Storkøbenhavn to dage om ugen. Hvis vi skal have flere tilflyttere til kommunen, er det helt afgørende, at kommunen er attraktiv i den kontekst. Tidsmæssigt fleksible børnehave og fritidsordninger, god IT-infrastruktur og fiberforbindelser, alsidige kultur og idrætsudbud til alle aldersklasser. Kommunen skal profilere sig meget stærkt som et sted hvor “byboerne” eller udflyttere kan finde det åbne land, natur og hav til en overkommelig pris, uden at gå på kompromis med bekvemmelighed og livsstil.
I det hele taget er en tæt dialog imellem kommunen, erhvervsnetværk og handelsstandsforening en vigtig forudsætning for vækst og god beskæftigelse i Halsnæs.

Kommunens bygninger skal være velholdte og tidssvarende

Kommunens ejendomsmasse repræsenterer store værdier. Dens tilstand har også stor betydning for brugerne, ligesom driftsomkostningerne er en stor post i kommunens budgetter.
De konservative ønsker derfor øget fokus på vedligeholdelse og drift af kommunens bygninger, så de altid er i bedst mulig stand, har en formålstjenlig indretning og lever op til nutidige energi- og miljøkrav.

De Konservative ønsker, at de offentlige bygninger, der ikke længere skal anvendes, eller hvor omkostningerne til istandsættelse og vedligehold overstiger det rimelige, skal afhændes hurtigst muligt eller rives ned og evt. erstattes af nye tidssvarende bygninger.

En moderne forvaltning med gode forhold for de ansatte

Det skal være et bærende princip, at kommunen og dens institutioner og ansatte er til for borgernes og virksomhedernes skyld – og ikke omvendt. Borgerne og virksomhederne skal behandles ens.
Politikerne har vedtaget lokalplanerne og har sendt et klart signal om, hvordan vi ønsker udviklingen i kommunen. Vores lokalplaner skal derfor være opdaterede og gennembearbejdet, så borgerne og virksomhederne ved hvad de har at rette sig efter. Det er ikke rimeligt at der ligger en lokalplan for fx Lynæs havn, som snart har 30 år på bagen, skrevet på en skrivemaskine og var fra en tid hvor internettet var helt nyt og ukendt for mange.

Det politiske arbejde som ligger til grund for forvaltningens arbejde omkring lokalplanerne skal være relativ opdaterede, så det er klart og tydeligt for alle ansøgere hvad reglerne er, det giver tryghed for borgerne og virksomheden og vi har hånd i hanke med vores byudvikling uanset om det er et parcelhus som skal have en tilbygning eller tiltag som kan forbedre oplevelserne for borgerne og turisterne i vores havne eller hvad det nu måtte være.

Administrationen i Halsnæs Kommune skal være serviceorienteret, lettilgængelig og lydhør for borgernes synspunkter og behov. Der skal sikres en bred, fleksibel og brugervenlig ydelsesprofil samt hurtig og effektiv myndighedsbehandling.

Halsnæs Kommune skal desuden være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække engagerede og dygtige medarbejdere.

Halsnæs Kommune skal have sund økonomi og lave skatter

Halsnæs Kommunes økonomiske politik skal skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Tæring efter næring er en konservativ mærkesag. En økonomi i balance giver de bedste muligheder for at skabe tryghed og udvikling. Det vil også styrke kommunens muligheder for at imødegå fremtidens udfordringer.

De Konservative ønsker at de lokale skatter og afgifter skal holdes nede på lavest mulige niveau og vi arbejder forsat for, at der er fokus på en sund og ansvarlig økonomi her i Halsnæs kommune. Lavere skatter forudsætter øget indtægter til kommunen, så der er flere om at dele udgifterne.

Hjertestartere

Det konservative folkeparti i Halsnæs ønsker mere fokus på hjertestartere i Halsnæs kommune. I Halsnæs er der 92 hjertestartere (døgnåben 72), tallene er fra Maj 2021) hvilket svarer til 339 borgere pr. hjertestarter ud af en befolkning på 31.271 borgere. (status august 2021 99 hjertestartere og heraf 80 døgnåbne). I Frederikssund er der 168 hjertestartere (døgnåben 106) hvilket svarer til 262 borgere pr. hjertestarter ud af en befolkning 44.341 borgere.
I Hillerød er der 270 hjertestartere (døgnåben 139) hvilket svarer til 180 borgere pr. hjertestarter ud af en befolkning på 48.728 borgere.
Når hjertet holder op med at slå, skal det gå stærkt. Hjertestartere er en billig forebyggelse af langvarige sygehusforløb.
På kortet over Halsnæs (hjertestarter.dk) kan vi se at der er store huller i dækningen af borgerne med tilgængelige hjertestartere, det skal der ses på snarest i 2022.
Ambulancerne skal være klar, men det er også vigtigt, at som tallene ser ud her hos os i forhold til vores nabokommuner, så er der forhøjet risiko for at dø af hjertestop i Halsnæs kommune end i kommunerne omkring os.
Hvis responstiden også er langsommere i Halsnæs end i vores nabokommuner er vores borgere i den grad mere udsat når der er længere til en hjertestarter i kommunen. For hjælpen skal være nær, når du pludselig har brug for det.

En hjertestarter kan øge ens chance for at overleve med op til 70 procent. Men det kræver, at hjertestarteren er tæt på. For hvert minut der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med cirka 10 procent.
Vi skal have flere hjertestartere tættere på borgerne, hvis flere skal overleve et hjertestop.

Kommunen skal derfor gå forrest med investering og opsætning af flere hjertestarter på offentlige bygninger og evt. i samarbejde med de private aktører på markedet som i samarbejde med private sponsorere kan medvirke til at få dækket Halsnæs bedre ind.
Vores borgeres adgang til hjertestartere skal ligge i niveau med de borgere som bor i vores nabokommuner og der er vi desværre lidt bagud.

Kandidater

Spidskandidat
Kim Jensen, 56 år, Hundested mobil 2978 6323
Selvstændig erhvervsdrivende med Dansk Baneguide
og salgskonsulentvirksomhed.
Jeg vil arbejde på at borgere i Halsnæs kan føle sig
trygge, derfor ønsker vi at man nedsætter et
tryghedsudvalg, dette i samarbejde med kommune,
politi, skoler, boligselskaber og ældreråd.
Endvidere ønsker vi at man får etableret en visionær
bosætningsplan hvorledes skal Halsnæs se ud i fremtiden, hvor skal vi havde erhverv, hvor skal unge, ældre bo og hvor skal ny tilflyttere etablere sig.
Jeg ønsker at der skal ske fornyelse i Halsnæs byråd og jeg vil arbejde på bedre forhold for erhverv, idrætten, ældre og generelt øvrige borgere.

Kandidat nr. 2 & kandidat nr. 43 til RegionsvalgetPeter Dalsgaard
Peter Nørris Dalsgaard, 58 år, Frederiksværk, mobil 2224 9000
Selvstændig erhvervsdrivende med AKD Fadøl ApS og MAX Invest Halsnæs A/S.
Flere hjertestartere og bedre responstider.
Udarbejdelse af bosætningsstrategi for Halsnæs for
tiltrækning af flere borgere så skattegrundlaget stiger
fordi udgifterne til velfærd vil stige i fremtiden.
Mere fokus på miljøet og klimasikring og et grønnere
Halsnæs til fremtidens generation af borgere.
Genindførsel af funktionen som ældrerådgiver og oprettelse af ny stilling som borgerrådgiver som forbedring af borgernes kommunikation og sagsgang hos kommunen.

Kandidat nr. 3
Søren Hersdorf, 57 år, Ølsted, mobil 2099 1822 IT-specialist.
Klima og miljø, med fokus på havmiljøet og sikring af kystzonerne.
Bedre vilkår for folkeskolen, kvaliteten af de fysiske institutioner, fokus på manglen af uddannede lærer. Større medbestemmelse i ældreplejen, så ældre og pårørende for bedre indflydelse på dækning af individuelle behov

Kandidat nr. 4
Kirsten Aunstrup, 59 år, Frederiksværk
Social & sundhedshjælper
Bedre idrætsfaciliteter. Det er sundt at bevæge sig
og det forebygger sygdomme.
Klima og miljøJeg synes man skal tænke mere på
biodiversiteten. Insekterne og sommerfuglene kan
godt lide at grøftekanterne ikke bliver klippet ned.
Der mangler, i den grad, bedre cykelstier.
SkolerneDet er så vigtigt at motivere ens børn til,
at de bliver glade for at lære. Motivation fra hjemmet er vigtigt sammen med forbedring af læringsrummet og ansættelse af flere faguddannede lærere.

Kandidat nr. 5
Søren Vester-Fabrin, 51 år, Auderød,
Tidligere konstabel Livgarden, veteran Balkankrigene, fleks/skånejob Auderød spejdercenter.
Markante forbedringer og inkludering af arbejdet omkring socialt udsatte, som skal hjælpes i eget hjem. Anbringelser af børn/unge udenfor hjemme skal begrænses væsentligt.
Forpligtende tværpolitisk og tværkommunalt samarbejde omkring oprensning af Arresø.

 

 

Vi passer på dig og –

Dine børn
De ældre
Dine penge Skolerne Miljøet Turismen Institutionerne Erhvervet

Det er konservativ politik til gavn for dig og dine.

28.August 2021
På vegne af bestyrelsen og kandidaterne

Peter Nørris Dalsgaard, formand og Kim Jensen, næstformand