Politik

(Nedenstående er skrevet til KV17 og bliver redigeret og tilpasset i foråret 2021.)

Det mener vi om …

Visioner, handlekraft og sund fornuft. Samarbejde. Tæt på dig og dine. De Konservative vil værne om den enkelte borgers og families frihed fra offentlig indblanding i privatlivet. Og vi vil vægte det personlige ansvar – ansvaret for eget liv, for børnenes opdragelse, for hinanden og for fællesskabet. Men som konservative mener vi også, der skal være effektiv og fleksibel offentlig omsorg og hjælp til dé, der har reelt behov. Både i offentligt og privat regi. Gode vilkår for børnefamilierne og en velfungerende folkeskole er afgørende for at ruste nye generationer bedst muligt til fremtiden. For De Konservative er dette således vigtige mærkesager.

Driftige og velfungerende virksomheder skaber indtjening og lokale arbejdspladser – en fordel for os alle. Som konservative ønsker vi, at det lokale erhvervsliv skal sikres bedst mulige vilkår, så vi både bevarer og tiltrækker nye virksomheder til kommunen. Og vi vil støtte og fremme det private initiativ mest muligt.

Folkeskolen – Danmarks fremtid

Folkeskolen har altid været De Konservatives mærkesag. De Konservative vil arbejde for en folkeskole på et højt fagligt niveau og vi vil bevare og sikre de lokale skoler, hvor elevtal, faglighed og økonomi gør det bæredygtigt. Hvis tilgangen af elever til Ølsted skole stiger er vi for en overbygning som gør det muligt at få udskolingen tilbage til Ølsted. Vores skoler skal have tidssvarende gode rammer og faciliteter.

Halsnæs’ skoler bør tilrettelægge arbejdet således, at alle elever udfordres og udvikles. Kvaliteten af undervisningen skal højnes, så Halsnæs skoleelever opnår bedre placeringer i landsdækkende undersøgelser. Arbejdsmiljøet i skolerne skal efterses, så sygefraværet blandt lærerne kan bringes ned.

Enghave Skole er nedslidt og ramt af skimmelsvamp. De konservative er for at der skal bygges en ny skole og den skal blive på sin nuværende placering i Enghave området og ikke flyttes til stadiongrunden. Hvis byrådet i 2018 skulle beslutte, at skolen skal blive på sin nuværende placering og der skal opføres en ny på samme matrikel, ser vi ingen grund til at skolen skal skifte navn til Frederiksværk skole.

Enghaveområdet dækker over et meget stort område og der bor mange familier med børn, det er derfor oplagt at skolen skal blive der. Mange af borgerne har måske valgt bolig i dette område ud fra nærhed til en skole og dermed bla. en kort og sikker skolevej. Vi ønsker derfor ikke at eleverne skal ud på en længere vej til ny skole i Rådhusparken på den anden side af Hundestedvej.

Trafikken vil yderligere belaste vores i forvejen meget trafikerede Hundestedvej og rundkørsel samt give permanent øget trafik til og fra skolen. Flere bløde og unge trafikanter på den strækning i morgen myldretid øger risiko for personskade og skaber endnu mere trafikkaos omkring rådhuset, når borgerne skal aflevere deres børn.

De konservative beklager, at det har været nødvendigt at lukke for skolekantinerne i Halsnæs og opfordre til at der snarest muligt findes alternativer til, at private kan oprette virksomheder, som kan betjene børnene med de efterspurgte ydelser som sund mad og herunder økologiske produkter.

 

Børn og unge

Halsnæs kommune bør arbejde på at tilbyde fleksible åbne og lukketider i dagpleje, vuggestuer og børnehaver I udvalgte institutioner i kommunen. Borgernes arbejdstider ændres, folk pendler ud og ind i kommunen, fleksible åbningstider kan medvirke til at det kunne gøre hverdagen nemmere for nogen borgere.

De konservative ønsker øget fokus på både fysisk og digital mobning i skolerne blandt eleverne. Mobning er skadeligt for alle involverede, og det vigtigt at fortsætte med at have fokus på at forebygge og forhindre mobning. Forskning viser, at mobning skal bekæmpes i fællesskaber og ikke som en lukket sag mellem mobber og offer. Alle deler den samme målsætning om at sikre, at elever i den danske folkeskole trives i en hverdag fri for mobning. Det kan kun ske ved, at kommune, skole og forældre arbejder sammen om at give børnene det bedst mulige læringsmiljø.

De konservative ser gerne at byrådet inddrager de unge i dialog om forhold som vedrører dem. Vi anbefaler derfor at der etableres et demokratisk valgt unge råd som kan referer til byrådet og dermed være på sidelinien om forhold som fx etablering af møde / væresteder til unge, nye uddannelsesmuligheder i kommunen og etablering af ungdomsboliger. Vi ønsker at der bygges en bro imellem de unge og lokale virksomheder som kunne afstedkomme mere virksomhedspraktik, messer, foredrag på skolerne og skoleopgaver i de ældste klasser med problemstillinger fra den rigtige verden. De unges tilknytning til deres hjemkommune skal udbygges, så flere bosætter sig og arbejder i Halsnæs i voksenlivet. Vi ser gerne at kommunen anviser og sælger jord eller bygninger som kunne udvikles af private investorer til ungdomsboliger.

En god kommune – også for ældre og handicappede

Ældre, handicappede og andre borgere med særlige behov for hjælp og støtte fra samfundets side er medborgere, hvis værdighed, rettigheder og ansvar skal respekteres på lige fod med alle andre borgere. Der skal fortsat være et solidt, socialt sikkerhedsnet til de borgere, som af forskellige årsager bliver ramt på deres arbejdsevne og mobilitet, så vi sikrer den bedst mulige livskvalitet for alle gennem en tidlig indsats. Ældre og handicappede, som ønsker at forblive i deres hidtidige bolig, skal i videst mulig udstrækning sikres praktisk og økonomisk mulighed herfor.

Konservative er for at der ses på muligheden for at stadiongrunden kan sælges og bruges til at bygge ældre og seniorboliger. Kommunen bør reservere et område på stadiongrunden til en fremtidig placering af et nyt sundhedshus som erstatning for det nuværende i Torvegade.

En bred vifte af fritids- og kulturtilbud

De Konservative ønsker, at der skal være gode vilkår og rammer for fritidslivet i kommunen, ligesom de frivillige lederes og initiativtageres indsats aktivt skal støttes. De Konservative vil arbejde for, at alle kulturelle foreninger (kunst, musik m.m.) stadig har gode rammer, der kan fyldes ud med spændende tiltag af aktive frivillige.

 

En grøn kommune med store landskabsmæssige værdier.

Halsnæs smukke naturområder er vigtige aktiver for kommunen og dens borgere. Vi skal derfor ikke blot føre en aktiv miljøpolitik, men i videst mulig udstrækning også bevare og aktivt værne om de store landskabsmæssige værdier og historiske lokalmiljøer til kommende generationer. De Konservative ønsker, at miljøpolitiske hensyn og interesser indgår som en fast bestanddel i alle politiske beslutningsprocesser, hvor dette er relevant. Byplanlægning og lokalplaner skal sikre, at den fortsatte udbygning af by- og boligområder hverken belaster miljøet, skæmmer naturen eller tilsidesætter hensynet til bevaringsværdige historiske miljøer og mindesmærker.

Arresø har et rigt fugleliv som kan iagttages fra mange steder, bla. Fra fugletårn ved Hillerødvej i Kregme. De konservative ønsker at der ses på muligheden for at anlægge en gangbro ud i vandet i samme stil som ses ved arresøkanalen til Frederiksværk by, hvor der er opsat informationer om dyre og fuglelivet i området og brugerne kan beskue dette i en overdækket terrasse i vandkanten. Det er til gavn og glæde for alle som elsker at færdes i naturen og ikke mindst turister som deler den samme interesse.

Konservative ønsker flere turister til Halsnæs kommune, markedsføringen via Visit Nordsjælland bør derfor optimeres og vi ser gerne, at Gjethuset kommer til at spille en aktiv rolle i markedsføringen, evt. med en mindre afdeling af turistinformationen i højsæsonen. En styrket indsats giver en bedre synlighed af vores specielle miljøer som fx Hundested havn, Liseleje strand, Arresø, Skov og plantager m.v. og det er til gavn for beskæftigelsen og omsætningen blandt vores butikker i kommunen.

 

Velholdte og sikre veje, cykelstier og trafiksikkerhed

 

Ordentlige og sikre veje for både kørende og gående trafik er vigtigt for de konservative. Den stigende trafik igennem Halsnæs kommune, betyder yderligere belastning af vejene og forsinkelser og øget risiko for ulykker når bilister bliver utålmodige i en kø fra en sidevej eller en rundkørsel. Vi mener at kommunalbestyrelsen straks i 2018 må indlede dialog om mødeaktivitet med Transportministeren, så infrastrukturen i Halsnæs kan komme på dagsordenen. Vi mener der skal fortages tiltag til at optimere trafiksikkerheden og fremkommeligheden på de mest udsatte og benyttede vejstrækninger i kommunen.

Løsningen er ikke flere rundkørsler, men kunne være intelligente lyskryds som kan regulere trafikken og sikre at folk som kommer fra de mest befærdede sideveje (Sportsvej & Industrivej i Frederiksværk er gode eksempler på problemerne med at komme ud hver morgen / eftermiddag) nemmere kan glide ind i trafikken uden, at der skal tages unødvendige chancer. Kregme rundkørslen benyttes dagligt af 20.000 bilister, det er et større antal biler på vejene i døgnet end på nogle motorveje i Vestdanmark. Prioriteten skal være at trafikinvesteringer foretages primært ud fra hvor meget trængsel der er på vejene og her halter vi i Nordsjælland efter resten af landet målt på trafiktæthed.

Kommunens cykelstier skal efterses og farvemarkeringer i vejene som er mangelfulde skal males op, så de er tydelige, skilte som viser cykelsti skal frigøres for blokering af træer og buske.

I Hundested foreslår vi omlægning af sivegade til gågade med begrænset kørsel. Dette skaber et bedre miljø, giver mere liv på vejen, øger mulighed for udendørsservering for restaurationer i højsæsonen og giver en bedre sammenhæng imellem by og havn. Varekørsel og beboerkørsel skal være tilladt. Gratis parkeringspladser til de handlende i området skal synliggøres.

Den kollektiv trafik med flere bus og togafgange skal øges i døgnet og især i myldretiden. Hvis vi kan minimer transporttiden til Hillerød og Frederikssund bliver Halsnæs kommune mere attraktiv for pendlere og dette vil medføre øget salg af grunde og tilflytning til hele kommunen samt skabe værdistigninger på de private ejendomme.

 

Et driftigt erhvervsliv og høj beskæftigelse

 

Dækningsafgiften skal ikke indføres igen, den skaber ulig konkurrence i forhold til omkringliggende kommuner, den kan påvirke beskæftigelsen i de ramte virksomheder i negativ retning og konkurrencesituationen for den enkelte forretning kan betyde at afgiften ikke kan lægges på varerne eller tjenesteydelsen og dermed belaster det virksomhedens økonomi og begrænser muligheden for vækst.

Arbejdsløsheden i Halsnæs er faldet og Konservative mener den skal længere ned, så vi mener at der er behov for at styrke det lokale erhvervsliv, så vi kan tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Kommunen skal derfor have en god erhvervsvenlig profil og aktivt sikre erhvervslivet gode forhold og yde virksomhederne den bedst mulige service og vi ønsker en positiv udvikling i alle områder af Halsnæs kommune.

De Konservative ønsker i videst muligt omfang, at kommunen benytter sig af lokale virksomheder, såfremt det er økonomisk og konkurrencemæssigt forsvarligt og opgaverne er af en størrelse hvor de ikke skal i udbud.

Vi mener også at kommunen bør undersøge hvordan den digitale infrastruktur i Halsnæs yderområder kan forbedres, så alle som ønsker det kan komme hurtigt på internettet også i sommerhusområderne. I det hele taget er en tæt dialog imellem kommunen, erhvervsnetværk og handelsstandsforening en vigtig forudsætning for vækst og god beskæftigelse i Halsnæs.

Kommunens bygninger skal være velholdte og tidssvarende

 

Kommunens ejendomsmasse repræsenterer store værdier. Dens tilstand har også stor betydning for brugerne, ligesom driftsomkostningerne er en stor post i kommunens budgetter.

De konservative ønsker derfor øget fokus på vedligeholdelse og drift af kommunens bygninger, så de altid er i bedst mulig stand, har en formålstjenlig indretning og lever op til nutidige energi- og miljøkrav.

De Konservative ønsker, at de offentlige bygninger, der ikke længere skal anvendes, eller hvor omkostningerne til istandsættelse og vedligehold overstiger det rimelige, skal afhændes hurtigst muligt eller rives ned og erstattes af nye tidssvarende bygninger.

En moderne forvaltning med gode forhold for de ansatte

 

Det skal være et bærende princip, at kommunen og dens institutioner og ansatte er til for borgernes og virksomhedernes skyld – og ikke omvendt. Administrationen i Halnæs Kommune skal være serviceorienteret, lettilgængelig og lydhør for borgernes synspunkter og behov. Der skal sikres en bred, fleksibel og brugervenlig ydelsesprofil samt hurtig og effektiv myndighedsbehandling.

Halsnæs Kommune skal desuden være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække engagerede og dygtige medarbejdere.

 

Halsnæs Kommune skal have sund økonomi og lave skatter

Halsnæs Kommunes økonomiske politik skal skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Tæring efter næring er en konservativ mærkesag. En økonomi i balance giver de bedste muligheder for at skabe tryghed og udvikling. Det vil også styrke kommunens muligheder for at imødegå fremtidens udfordringer.

De Konservative ønsker at de lokale skatter og afgifter skal holdes nede på lavest mulige niveau og vi arbejder forsat for, at der er fokus på en sund og ansvarlig økonomi her i Halsnæs kommune.

 

Del på FaceBook
  •  
  •