Det vil vi arbejde for

(Nedenstående er skrevet i 2017 og bliver redigeret og tilpasset i foråret 2021.)

En kommune tæt på borgerne

Halsnæs kommune består af 4 større bysamfund (Frederiksværk, Hundested, Liseleje og Ølsted) og 6 mindre lokalmiljøer. De Konservative ønsker at bevare disse som levende lokalsamfund. Men vi arbejder samtidig målrettet for at skabe en fælles kommunal identitet og sammenhæng uden at tilsidesætte lokalsamfundenes værdier og selvstændige kultur. Mangfoldigheden bør være fælles styrke.

Kommunens opgaver skal løses bedst og billigst for borgerne. Også, hvis det kræver udlicitering af opgaver til private virksomheder. Men det er borgerne, der skal spare penge eller have bedre service- ikke kommunen.

Borgerne skal informeres og høres i flest mulige anliggender, hvor nye kommunale tiltag har betydning for større grupper af borgerne.

Folkeskolen-Danmarks fremtid

Folkeskolen har altid været de konservatives mærkesag.

De Konservative vil arbejde for en folkeskole på et højt fagligt niveau, og vi vil bevare de lokale skoler, hvor elevtal, faglighed og økonomi gør det bæredygtigt. Vore skoler skal have tidsvarende rammer, faciliteter og undervisningsmaterialer og eventuelle rationaliseringsgevinster skal komme eleverne og undervisningen til gode.

En bred vifte af fritids- og kulturtilbud.

Et levende og mangfoldigt idræts-,kultur- og foreningsliv for alle aldersgrupper er med til at gøre det attraktivt at være borger i Halsnæs.

De konservative ønsker derfor, at der skal være gode vilkår og rammer for fritidslivet i kommunen, ligesom de frivillige lederes og initiativtageres indsats aktivt skal støttes.

En god kommune- også for ældre og handicappede

Ældre, handicappede og andre borgere med særlige behov for hjælp og støtte fra samfundets side er medborgere, hvis værdighed, rettigheder og ansvar skal respekteres på lige fod med alle andre borgere.

De Konservative vil altid gå forrest for at sikre at der udbygges tilgængelighed og forbedret adgangsforhold overalt i det offentlige rum, hvor der er behov, så alle borgere får mulighed for et aktivt fritidsliv samt en god adgang til Rådhus og borgerservice.

 Et driftigt erhvervsliv og håb om forbedret beskæftigelse.

I Halsnæs kan vi ikke glæde os over at være en af de kommuner, der har den højeste erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens. Desværre ligger Halsnæs på den seneste offentliggjorte rapport fra Dansk byggeri om samarbejde imellem kommunerne og Dansk erhvervsliv i bunden. Vi konservative ønsker at bidrage til at ændre på den placering og få Halsnæs bedre placeret i fremtiden.

Vi ønsker derfor, at styrke det lokale erhvervsliv ved nedsættelse af dækningsafgiften og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen ved at styrke rammebetingelserne og sikre iværksættere bedre vilkår fx ved etablering af et iværksætterhus, hvor iværksættere kan leje lokaler til konkurrencedygtige markedspriser og måske finde nye partnere og forretningsmodeller som kan skabe lokal beskæftigelse.

De Konservative ønsker at kommunen i videst muligt omfang, benytter sig af lokale virksomheder, såfremt dette er økonomisk og konkurrencemæssigt forsvarligt. Derfor bør kommunen lave en hvidbog over Halsnæs´s erhvervsliv og kigge i den før de kigger hos nabo kommunerne. Der tænkes her på opgaver af et omfang som ikke kræves sendt i offentligt udbud.

En grøn kommune med store landskabsmæssige værdier.

Halsnæs smukke naturområder, flotte kyster og spændende havne skal sikre at kommunen forsætter en grøn miljøpolitik som er et vigtigt aktiv for kommunen. Vi skal derfor ikke blot føre en aktiv miljøpolitik, men i videst mulig udstrækning også bevare og aktivt værne om de store landskabsmæssige værdier og historiske lokalmiljøer så de sikres til de kommende generationer.

De offentlige naturværdier skal i videst mulige udstrækning gøres tilgængelige for kommunens borgere og aktive naturbrugere, ligesom oplysningsaktiviteter omkring miljø og natur generelt bør fremmes.

En moderne forvaltning med gode forhold for de ansatte.

Det skal være et bærende princip, at kommunen og dens institutioner og ansatte er til for borgerne og virksomhedernes skyld- og ikke omvendt. Administrationen i Halsnæs kommune skal være serviceorienteret, lettilgængelig og lydhør for borgernes synspunkter og behov. Der skal sikres en bred, fleksibel og brugervenlig ydelsesprofil samt hurtig og effektiv myndighedsbehandling. Halsnæs kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække engagerede og dygtige medarbejdere.

Halsnæs kommune skal have en sund økonomi og lave skatter.

Halsnæs kommunes økonomiske politik skal skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Tæring efter næring er en konservativ mærkesag. En økonomi i balance giver de bedste muligheder for at skabe tryghed og udvikling. Det vil også styrke kommunens muligheder for at imødegå fremtidens udfordringer.

Energipriser, jordskatter og miljøafgifter er steget meget i de senere år og blevet en stor belastning for mange familiers budget- ikke mindst for boligejerne, hvor udgifterne stiger mere end den gennemsnitlige lønudvikling.  De konservative arbejder for at de lokale skatter og afgifter holdes nede på lavest mulige niveau.

Del på FaceBook
  •  
  •